Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA GRADSKE KNJIŽNICE VUKOVAR

Temeljem članka 38. i članka 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), temeljem članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19) i članaka 25., 26., 27. 28. i 48. Statuta Gradske knjižnice, Upravno vijeće Gradske knjižnice Vukovar, odlukom s 10. sjednice održane dana 25. studenog 2019. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA GRADSKE KNJIŽNICE VUKOVAR

Za ravnatelja Gradske knjižnice Vukovar mogu biti imenovane osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:
– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačeni studij,
– položen stručni knjižničarski ispit,
– najmanje pet (5) godina rada u knjižnici,
– stručne, radne i organizacijske sposobnosti
– poznavanje rada na računalu
– poznavanje jednog stranog jezika


Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente:
– životopis
– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
– prijedlog četverogodišnjeg plana i programa rada Gradske knjižnice Vukovar
– dokaz o položenom stručnom knjižničarskom ispitu (preslika)
– dokaz o radu u knjižničarskoj struci od najmanje pet godina, (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca)
– dokaz o stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima (potvrda poslodavca koja sadržava opis i vrstu poslova koju je kandidat obavljao)
– dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu /e- radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje)
– dokaz o znanju jednog stranog jezika – (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o znanju stranog jezika)
– dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o znanju rada na računalu)
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u izvorniku (ne stariju od 30 dana od dana objave ovog natječaja)
– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da je suglasan sa svim uvjetima natječaja te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog natječaja.

Ravnatelja imenuje i razrješuje Gradsko vijeće Grada Vukovara na mandat od četiri godine i može biti ponovno imenovan.
Natječaj je otvoren deset (10) dana, a prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se od 20. prosinca 2019. do 30. prosinca 2019. godine, poštom ili osobnim dolaskom na adresi:

Gradska knjižnica Vukovar – Upravno vijeće
Trg Republike Hrvatske 1 ,
32 000 Vukovar
s naznakom „Natječaj za ravnatelja, ne otvarati“


Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17), dokazuje to potrebnim dokumentima. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na stranici Ministarstva branitelja Republike Hrvatske na poveznici:
LINK

Kandidat isprave prilaže u neovjerenoj preslici, s tim da je prije sklapanja ugovora o radu, dužan predočiti izvornike isprava i dokumentacije.
Neovjerene preslike ne vraćaju se kandidatu nakon završetka javnog natječaja.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Izrazi koji se koriste u tekstu ovog javnog natječaja i imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.
O rezultatima javnog natječaja za izbor ravnatelja Gradske knjižnice Vukovar kandidati će biti obaviješteni u roku od trideset (30) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i to putem pošte te objavom na službenim mrežnim stranicama Gradske knjižnice Vukovar koja glasi www.gkvu.hr
Zadržava se pravo poništenja natječaja.

Predsjednik Upravnog vijeća Gradske knjižnice Vukovar
Radivoj Đurić


  Preuzmi – Natječaj – Gradska knjižnica Vukovar

Kontakt
telefon
  • Odjel za odrasle korisnike: 032/450-357
  • Studijski odjel: 032/450-357
  • Dječji odjel: 032/450-355
  • Odjel za mlade – Spajalica: 032/450-358
  • Fax.: 032/450-356
E-mail
  • knjiznica.vukovar@gkvu.hr
  • spajalica@gkvu.hr
ogranci kontakt
Ogranci - Kontakt
  • Ogranak Borovo naselje: 032/423-207
  • Ogranak Sotin: 032/512-906
  • Ogranak Lovas: 032/525–041
Kalendar događanja
siječanj 2021
PoUtSrČePeSuNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Skip to content