Natječaji

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice

Na temelju članka 27. Zakona o knjižnicama (Narodne novine broj 108/97, 05/98, 104/00 i 69/09) i članka 27. Statuta Gradske knjižnice Vukovar, URBROJ:121/2-2/11. Upravno vijeće Gradske knjižnice Vukovar (u daljnjem tekstu: Knjižnice) na temelju odluke donesene na 12. sjednici održanoj 5. veljače 2016. godine raspisuje

NATJEČAJ

Za imenovanje ravnatelja/ravnateljice

Gradske knjižnice Vukovar

Za ravnatelja/ravnateljicu Gradske knjižnice Vukovar može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: –          Ravnateljem samostalne knjižnice može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i najmanje 5 godina rada u knjižničarskoj struci. –          Položen stručni ispit iz knjižničarstva –          Da se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima –          Poznavanje rada na računalu –          Prednost imaju osobe s iskustvom u rukovođenju Ravnatelj/ravnateljica Knjižnice imenuje se na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan/a. Ravnatelja/ravnateljicu Knjižnice imenuje i razrješuje Osnivač na prijedlog Upravnog vijeća Knjižnice. Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08) na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu prijaviti oba spola. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta: –          Životopis –          Dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (domovnica) –          Dokaz o stečenoj stručnoj spremi –          Dokaz o radnom stažu u knjižničarskoj struci (elektronički zapis/potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i potvrdu poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa), –          Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci računajući od dana objave ovog Natječaja), –          Prijedlog svog programa rada i razvoja Knjižnice za mandatno razdoblje U razmatranje će se uzeti samo pravno valjani dokumenti (u izvorniku ili ovjerenoj preslici). Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana od dana objave natječaja u Glasu Slavonije. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se osobno ili poštanskom pošiljkom na adresu:

Gradska knjižnica Vukovar – Tajništvo

Trg Republike Hrvatske 1, 32000 Vukovar

„Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu – ne otvarati“

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava URBROJ: 62/2-3-2016.

UPRAVNO VIJEĆE

Gradske knjižnice Vukovar

Radivoj Đurić – predsjednik

Radno vrijeme
Knjižnica Vukovar
 • Pon-pet 8. 00 h -20. 00 h
 • Sub 8.30 h – 14.00 h
Kontakt
telefon
 • Odjel za odrasle korisnike: 032/450-357
 • Studijski odjel: 032/450-357
 • Dječji odjel: 032/450-355
 • Odjel za mlade – Spajalica: 032/450-358
 • Fax.: 032/450-356
E-mail
 • knjiznica.vukovar@gkvu.hr
 • spajalica@gkvu.hr
ogranci kontakt
Ogranci - Kontakt
 • Ogranak Borovo naselje: 032/423-207
 • Ogranak Sotin: 032/512-906
 • Ogranak Lovas: 032/525–041
Kalendar događanja
veljača 2020
PoUtSrČePeSuNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
29