Natječaj

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA GRADSKE KNJIŽNICE VUKOVAR

Temeljem članka 38. i članka 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), temeljem članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19) i članaka 25., 26., 27. 28. i 48. Statuta Gradske knjižnice, Upravno vijeće Gradske knjižnice Vukovar, odlukom s 10. sjednice održane dana 25. studenog 2019. godine, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA GRADSKE KNJIŽNICE VUKOVAR

 

Za ravnatelja Gradske knjižnice Vukovar mogu biti imenovane osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačeni studij,
– položen stručni knjižničarski ispit,
– najmanje pet (5) godina rada u knjižnici,
– stručne, radne i organizacijske sposobnosti
– poznavanje rada na računalu
– poznavanje jednog stranog jezika

 

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • prijedlog četverogodišnjeg plana i programa rada Gradske knjižnice Vukovar
 • dokaz o položenom stručnom knjižničarskom ispitu (preslika)
 • dokaz o radu u knjižničarskoj struci od najmanje pet godina, (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca)
 • dokaz o stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima (potvrda poslodavca koja sadržava opis i vrstu poslova koju je kandidat obavljao)
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu /e- radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje)
 • dokaz o znanju jednog stranog jezika – (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o znanju stranog jezika)
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o znanju rada na računalu)
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u izvorniku (ne stariju od 30 dana od dana objave ovog natječaja)
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da je suglasan sa svim uvjetima natječaja te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog natječaja.

 

Ravnatelja imenuje i razrješuje Gradsko vijeće Grada Vukovara na mandat od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Natječaj je otvoren deset (10) dana, a prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se od 20. prosinca 2019. do 30. prosinca 2019. godine, poštom ili osobnim dolaskom na adresi:

 

Gradska knjižnica Vukovar – Upravno vijeće
Trg Republike Hrvatske 1 ,
32 000 Vukovar
s naznakom „Natječaj za ravnatelja, ne otvarati“

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17), dokazuje to potrebnim dokumentima. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na stranici Ministarstva branitelja Republike Hrvatske na poveznici:
LINK

 

Kandidat isprave prilaže u neovjerenoj preslici, s tim da je prije sklapanja ugovora o radu, dužan predočiti izvornike isprava i dokumentacije.
Neovjerene preslike ne vraćaju se kandidatu nakon završetka javnog natječaja.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Izrazi koji se koriste u tekstu ovog javnog natječaja i imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod. Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.
O rezultatima javnog natječaja za izbor ravnatelja Gradske knjižnice Vukovar kandidati će biti obaviješteni u roku od trideset (30) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i to putem pošte te objavom na službenim mrežnim stranicama Gradske knjižnice Vukovar koja glasi www.gkvu.hr

Zadržava se pravo poništenja natječaja.

 

Predsjednik Upravnog vijeća Gradske knjižnice Vukovar
Radivoj Đurić

Radno vrijeme
Knjižnica Vukovar
Kontakt
telefon
 • Odjel za odrasle korisnike: 032/450-357
 • Studijski odjel: 032/450-357
 • Dječji odjel: 032/450-355
 • Odjel za mlade – Spajalica: 032/450-358
 • Fax.: 032/450-356
E-mail
 • knjiznica-vukovar@gkvu.hr
ogranci kontakt
Ogranci - Kontakt
 • Ogranak Borovo naselje: 032/423-207
 • Ogranak Sotin: 032/512-906
 • Ogranak Lovas: 032/525–041
Kalendar događanja
srpanj 2024
PoUtSrČePeSuNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Skip to content