Natječaj

JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos

URBROJ: 2196-1-18-24-289

U Vukovaru, 29. ožujka 2024. godine

 

 

Na temelju članka 22. Statuta Gradske knjižnice Vukovar, članaka 7., 8. i 9. Pravilnika o radu Gradske knjižnice Vukovar te članaka 9., 11. i 26. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Vukovar, a sukladno čl. 4. Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u Gradskoj knjižnici Vukovar, ravnateljica Gradske knjižnice Vukovar objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

 

 1. Knjižničarski suradnik
 • jedan (1) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
 • mjesto rada:   Gradska knjižnica Vukovar – Odjel za odrasle korisnike

 

Uvjeti:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno završen preddiplomski studij, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a temeljem članka 14. stavka 3. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, uz obavezu stjecanja 30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od tri (3) godine od dana zapošljavanja,
 • položen stručni ispit za knjižničarskog suradnika
 • natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen stručni ispit, a kojeg će u slučaju zasnivanja radnog odnosa biti obavezni položiti u skladu sa Zakonom.

 

Uz prijavu na javni natječaj, kandidati su dužni priložiti:

 

 • životopis
 • domovnicu
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu
 • e – radnu knjižicu
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a kandidati s kojima će se zasnovati radni odnos će po zahtjevu poslodavca predočiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od javne objave, osobnim uručenjem ili putem pošte na adresu:

 

Gradska knjižnica Vukovar, Trg Republike Hrvatske 4/1, 32000 Vukovar, s naznakom: „Prijava na Javni natječaj za radno mjesto knjižničarski suradnik“.

 

U prijavi na Javni natječaj navode se osobni podatci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela i e-adresa). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Pravo podnošenja prijave na javni natječaj imaju ravnopravno osobe obaju spolova. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužne su uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužne su priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

 

Moguće je provođenje testiranja, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni putem objave na internetskoj stranici Gradske knjižnice Vukovar www.gkvu.hr .

 

O rezultatima prijava na javni natječaj svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku.

Gradska knjižnica Vukovar zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte. Priložena prijavna dokumentacija se ne vraća.

 

Prijavom na javni natječaj kandidati su izričito suglasni da Gradska knjižnica Vukovar kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18).

 

 

Ravnateljica Gradske knjižnice Vukovar:

Anita Baier Jakovac

JAVNI NATJEČAJ 2024 – GKVU – knjižničarski suradnik

Radno vrijeme
Knjižnica Vukovar
Kontakt
telefon
 • Odjel za odrasle korisnike: 032/450-357
 • Studijski odjel: 032/450-357
 • Dječji odjel: 032/450-355
 • Odjel za mlade – Spajalica: 032/450-358
 • Fax.: 032/450-356
E-mail
 • knjiznica-vukovar@gkvu.hr
ogranci kontakt
Ogranci - Kontakt
 • Ogranak Borovo naselje: 032/423-207
 • Ogranak Sotin: 032/512-906
 • Ogranak Lovas: 032/525–041
Kalendar događanja
srpanj 2024
PoUtSrČePeSuNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Skip to content