Natječaj

Natječaj Gradska knjižnica Vukovar – pomoćni knjižničar

Temeljem članka 38. i članka 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), temeljem članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19) i Statuta Gradske knjižnice, Upravno vijeće Gradske knjižnice Vukovar, odlukom s 13. sjednice održane dana 04. ožujka 2020. godine, raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

ZA POMOĆNOG KNJIŽNIČARA GRADSKE KNJIŽNICE VUKOVAR

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje)

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu sukladno Zakonu o knjižnicama(Narodne novine 17/19.) i Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja uknjižničarskoj struci (Narodne novine 28/11., 16/14.)

Traženi stupanj obrazovanja:

– četverogodišnja srednja škola,

– osnovna računalna pismenost

– položen stručni ispit za pomoćnog knjižničara.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

– motivacijsko pismo

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),

– dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),

– dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe ili uvjerenja),

– dokaz o računalnoj pismenosti ( preslika uvjerenja, potvrde ili vlastoručno potpisanaizjava

kandidata o ispunjavanju navedenog uvjeta)

– potvrdu o podacima evidentiranim u Matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (koje nije
starije od 6 mjeseci).

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da je suglasan sa svim uvjetima natječaja te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog natječaja.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime,datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresa elektroničkepošte).

Natječaj je otvoren osam (8) dana, a prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se od 13. ožujka 2020. do 21. ožujka 2020. godine, poštom ili osobnim dolaskom na adresi:

Gradska knjižnica Vukovar – Upravno vijeće

Trg Republike Hrvatske 4/1 ,

32 000 Vukovar

s naznakom „Natječaj za pomoćnog knjižničara, ne otvarati“

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17), dokazuje to potrebnim dokumentima. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na stranici Ministarstva branitelja Republike Hrvatske na poveznici:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat isprave prilaže u neovjerenoj preslici, s tim da je prije sklapanja ugovora o radu, dužan predočiti izvornike isprava i dokumentacije.

Neovjerene preslike ne vraćaju se kandidatu nakon završetka javnog natječaja.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Izrazi koji se koriste u tekstu ovog javnog natječaja i imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete pristupit će razgovoru / intervjuu26.ožujka 2020. godine u 10 sati (prostor Gradske knjižnice Vukovar, Trg Republike Hrvatske 4/1) pred Upravnim Vijećem Gradske knjižnice Vukovar u svrhu provjere radnih sposobnosti i vještina.

Prilikom razgovora / intervjua kandidati su dužni predočiti na uvid originale dostavljenih isprava.

Ako kandidat ne pristupi razgovoru / intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

O rezultatima javnog natječaja za izbor pomoćnog knjižničara Gradske knjižnice Vukovar kandidati će biti obaviješteni u roku od petnaest (15) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i to putem pošte te objavom na službenim mrežnim stranicama Gradske knjižnice Vukovar koja glasi www.gkvu.hr.

Ukoliko se na natječaj ne prijavi kandidat koji posjeduje položeni stručni ispit za zvanje pomoćnog knjižničara,može se odabrati i kandidat bez položenog stručnoga ispita, uz uvjet da isti položi čim se ispune pretpostavke zapolaganje sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/1l, 16/14 i 60/14).

Zadržava se pravo poništenja natječaja.

Ravnateljica Gradske knjižnice Vukovar

Jelena Miškić prof. mag. bibl.

Radno vrijeme
Knjižnica Vukovar
Kontakt
telefon
  • Odjel za odrasle korisnike: 032/450-357
  • Studijski odjel: 032/450-357
  • Dječji odjel: 032/450-355
  • Odjel za mlade – Spajalica: 032/450-358
  • Fax.: 032/450-356
E-mail
  • knjiznica-vukovar@gkvu.hr
ogranci kontakt
Ogranci - Kontakt
  • Ogranak Borovo naselje: 032/423-207
  • Ogranak Sotin: 032/512-906
  • Ogranak Lovas: 032/525–041
Kalendar događanja
lipanj 2024
PoUtSrČePeSuNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Skip to content