Natječaj

Natječaj za diplomiranog knjižničara – pripravnik

Temeljem Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ 17/2019), Zakona o radu („Narodne novine“ 93/14, 127/17 čl. 12), temeljem Pravilnika o radu Gradske knjižnice Vukovar, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i organizaciji radnih mjesta Gradske knjižnice Vukovar te odlukomsa 2. sjednice Upravnog Vijeća Gradske knjižnice Vukovar održane 5. ožujka 2019. godine,ravnateljica Gradske knjižnice Vukovar, raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR DIPLOMIRANOG KNJIŽNIČARA- PRIPRAVNIK

 NA ODREĐENO VRIJEMEOD 12 MJESECI– puno radno vrijeme

 

 • 1 izvršitelj/ica – informator Odjel za mlade „Spajalica“ na određeno vrijeme od 12mjeseci s punim radnim vremenom, probni rok u trajanju od 6 mjeseci.

 

 

Kandidati trebaju izvršavati sljedeće uvjete:

 

 • VSS studij knjižničarstva
  • Magistar/magistra knjižničarstva
 • jedan strani jezik (engleski)
 • poznavanje rada na računalu (Office paket)

Uz pisanu prijavu koja sadrži osobne podatke, adresu, datum rođenja, telefon i e-mail kontakt potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 

 • životopis,
 • motivacijsko pismo
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma),
 • dokaz o državljanstvu (domovnica),
 • preslika osobne iskaznice
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 3 mjeseca (potvrda o nekažnjavanju),
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan predočiti izvornike isprava.

 

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Na natječaj se mogu javiti nezaposlene osobe bez staža osiguranja u zanimanju za koje su se obrazovale i koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih pri HZZ.

Izvršitelj /- ica se prima u radni odnos na određeno vrijeme od dvanaest mjeseci uz obvezni probni rad od šest mjeseci, s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno radno vrijeme.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta putem pisanog testiranja i intervjua.

 

Datum provjere putem pisanog testiranja s potrebnom literaturom i datum intervjua za kandidate koji su zadovoljili formalni kriterij natječaja bit će objavljen na službenim stranicama Gradske knjižnice Vukovar koja glasi www.gkvu.hr

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju trebaju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o svojem statusu. Poveznice na posebne propise su:

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_157_3292.html

 

 

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku deset dana od dana objave natječaja u Vukovarskim novinama, dostavljaju se osobno ili poštanskom pošiljkom na adresu:

 

Gradska knjižnica Vukovar

Trg Republike Hrvatske 1, 32000 Vukovar

„Natječaj za diplomiranog knjižničara – ne otvarati“

 

Kandidatima prijavljenima na natječaj smatrat će se osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati su izričito suglasni da Gradska knjižnica Vukovar kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u  svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

 

 

Ravnateljica Gradske knjižnice Vukovar

Jelena Miškić  prof. mag. bibl.

Vukovar, 8. ožujka 2019.

Ur. br:  224-2 / 2019.

Radno vrijeme
Knjižnica Vukovar
Kontakt
telefon
 • Odjel za odrasle korisnike: 032/450-357
 • Studijski odjel: 032/450-357
 • Dječji odjel: 032/450-355
 • Odjel za mlade – Spajalica: 032/450-358
 • Fax.: 032/450-356
E-mail
 • knjiznica-vukovar@gkvu.hr
ogranci kontakt
Ogranci - Kontakt
 • Ogranak Borovo naselje: 032/423-207
 • Ogranak Sotin: 032/512-906
 • Ogranak Lovas: 032/525–041
Kalendar događanja
lipanj 2024
PoUtSrČePeSuNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Skip to content