Natječaj

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice

Na temelju članka 27. Zakona o knjižnicama (Narodne novine broj 108/97, 05/98, 104/00 i 69/09) i članka 27. Statuta Gradske knjižnice Vukovar, URBROJ:121/2-2/11. Upravno vijeće Gradske knjižnice Vukovar (u daljnjem tekstu: Knjižnice) na temelju odluke donesene na 12. sjednici održanoj 5. veljače 2016. godine raspisuje

NATJEČAJ

Za imenovanje ravnatelja/ravnateljice

Gradske knjižnice Vukovar

Za ravnatelja/ravnateljicu Gradske knjižnice Vukovar može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

–          Ravnateljem samostalne knjižnice može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i najmanje 5 godina rada u knjižničarskoj struci.

–          Položen stručni ispit iz knjižničarstva

–          Da se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima

–          Poznavanje rada na računalu

–          Prednost imaju osobe s iskustvom u rukovođenju

Ravnatelj/ravnateljica Knjižnice imenuje se na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan/a.

Ravnatelja/ravnateljicu Knjižnice imenuje i razrješuje Osnivač na prijedlog Upravnog vijeća Knjižnice.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08) na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu prijaviti oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

–          Životopis

–          Dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (domovnica)

–          Dokaz o stečenoj stručnoj spremi

–          Dokaz o radnom stažu u knjižničarskoj struci (elektronički zapis/potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i potvrdu poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa),

–          Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci računajući od dana objave ovog Natječaja),

–          Prijedlog svog programa rada i razvoja Knjižnice za mandatno razdoblje

U razmatranje će se uzeti samo pravno valjani dokumenti (u izvorniku ili ovjerenoj preslici).

Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana od dana objave natječaja u Glasu Slavonije.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se osobno ili poštanskom pošiljkom na adresu:

Gradska knjižnica Vukovar – Tajništvo

Trg Republike Hrvatske 1, 32000 Vukovar

„Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu – ne otvarati“

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava

URBROJ: 62/2-3-2016.

UPRAVNO VIJEĆE

Gradske knjižnice Vukovar

Radivoj Đurić – predsjednik

Radno vrijeme
Knjižnica Vukovar
Kontakt
telefon
  • Odjel za odrasle korisnike: 032/450-357
  • Studijski odjel: 032/450-357
  • Dječji odjel: 032/450-355
  • Odjel za mlade – Spajalica: 032/450-358
  • Fax.: 032/450-356
E-mail
  • knjiznica-vukovar@gkvu.hr
ogranci kontakt
Ogranci - Kontakt
  • Ogranak Borovo naselje: 032/423-207
  • Ogranak Sotin: 032/512-906
  • Ogranak Lovas: 032/525–041
Kalendar događanja
lipanj 2024
PoUtSrČePeSuNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Skip to content